Skip to main content

Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls

Índex de taules: Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.507 1.647 1.801
Nombre d'establiments 1.559 1.648 1.810
Ocupats 2.160 2.062 2.128
Assalariats 864 653 794
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 136.766 135.265 178.390
Altres ingressos 2.727 7.912 12.666
Variació d'existències de productes acabats i en curs -137 ~ 20
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.639 6.481 5.164
Consum de mercaderies 1.417 2.761 4.524
Treballs fets per altres empreses 2.136 3.361 15.336
Despeses de personal 51.768 41.535 47.539
Despeses en serveis exteriors 38.003 32.942 44.785
Altres despeses (*) 545 1.046 2.247
Dotacions per a amortitzacions 2.412 2.665 1.816
Inversió bruta en actius materials 847 3.054 6.306
Inversió bruta en actius intangibles ~ ~ 23
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 135.802 136.956 171.201
Consum intermedi 45.642 39.423 49.950
Valor afegit brut a preus de mercat 90.159 97.533 121.252
Impostos nets de subvencions 473 305 399
Valor afegit brut al cost dels factors 89.686 97.227 120.853
Despeses de personal 51.768 41.535 47.539
Excedent brut d'explotació 37.918 55.692 73.314
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 2.160 2.062 2.128
Homes 1.521 1.500 1.497
Dones 639 562 631
Assalariats 864 653 794
Fixos 831 641 769
Eventuals 34 12 25
No assalariats 1.295 1.409 1.334
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 136.766 135.265 178.390
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 1.417 2.761 4.524
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor