Skip to main content
Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 880 1.139 1.182
Nombre d'establiments 901 1.330 1.337
Ocupats 6.460 6.921 7.859
Assalariats 5.679 6.278 7.185
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.386.107 2.658.036 2.975.443
Altres ingressos 59.005 63.969 77.884
Variació d'existències de productes acabats i en curs -2.129 -1.780 7.092
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 30.410 44.482 14.027
Consum de mercaderies 1.825.089 2.041.032 2.137.464
Treballs fets per altres empreses 34.419 28.359 5.706
Despeses de personal 184.298 202.111 258.680
Despeses en serveis exteriors 265.583 301.795 464.590
Altres despeses (*) 4.097 3.753 8.078
Dotacions per a amortitzacions 17.397 17.801 40.934
Inversió bruta en actius materials 18.078 21.494 47.487
Inversió bruta en actius intangibles 1.279 1.949 5.335
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 583.182 650.429 917.140
Consum intermedi 295.993 346.276 478.617
Valor afegit brut a preus de mercat 287.189 304.153 438.523
Impostos nets de subvencions 2.219 2.579 5.037
Valor afegit brut al cost dels factors 284.970 301.574 433.486
Despeses de personal 184.298 202.111 258.680
Excedent brut d'explotació 100.672 99.463 174.806
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 6.460 6.921 7.859
Homes 5.006 5.345 6.143
Dones 1.454 1.576 1.716
Assalariats 5.679 6.278 7.185
Fixos 5.140 5.618 6.439
Eventuals 540 660 746
No assalariats 780 643 674
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 2.386.107 2.658.036 2.975.443
Vendes a l'engròs i al detall 2.377.334 2.650.174 2.968.712
Volum de negoci per altres conceptes 8.773 7.862 6.731
Consum de mercaderies 1.825.089 2.041.032 2.137.464
Compres de mercaderies 1.831.595 2.046.633 2.149.766
Variació d'existències de mercaderies 6.506 5.600 12.302
Marge comercial brut 552.244 609.141 831.247
Marge comercial brut sobre vendes (%) 23,2 23,0 28,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor