Skip to main content

Índex de taules: Informació i comunicacions

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 12.100 13.791 13.361
Nombre d'establiments 12.644 14.379 14.270
Ocupats 75.296 82.718 84.533
Assalariats 66.273 71.815 76.213
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 12.270.902 12.256.829 13.200.171
Altres ingressos 763.950 790.123 1.059.775
Variació d'existències de productes acabats i en curs -36.987 -33.294 13.040
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.223.297 1.268.137 1.406.960
Consum de mercaderies 1.486.553 1.163.723 1.469.663
Treballs fets per altres empreses 1.959.327 2.197.300 1.939.022
Despeses de personal 3.124.210 3.350.950 3.945.467
Despeses en serveis exteriors 2.862.295 2.912.818 3.568.048
Altres despeses (*) 61.312 63.453 192.874
Dotacions per a amortitzacions 916.781 928.746 991.653
Inversió bruta en actius materials 303.912 405.508 460.299
Inversió bruta en actius intangibles 427.829 521.821 522.714
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 9.168.660 9.259.430 10.249.596
Consum intermedi 4.085.592 4.180.955 4.975.008
Valor afegit brut a preus de mercat 5.083.069 5.078.475 5.274.588
Impostos nets de subvencions -296.032 -315.139 -519.685
Valor afegit brut al cost dels factors 5.379.100 5.393.614 5.794.273
Despeses de personal 3.124.210 3.350.950 3.945.467
Excedent brut d'explotació 2.254.890 2.042.664 1.848.806
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 75.296 82.718 84.533
Homes 49.582 56.692 58.111
Dones 25.715 26.025 26.421
Assalariats 66.273 71.815 76.213
Fixos 58.399 63.194 68.518
Eventuals 7.874 8.621 7.695
No assalariats 9.023 10.902 8.320
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor