Skip to main content

Índex de taules: Activitats de neteja

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 3.652 4.030 4.170
Nombre d'establiments 9.819 5.851 5.356
Ocupats 85.643 92.044 90.973
Assalariats 83.016 88.923 89.644
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.740.505 1.665.647 2.255.645
Altres ingressos 43.067 60.449 33.243
Variació d'existències de productes acabats i en curs 462 251 320
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 88.982 77.769 117.789
Consum de mercaderies 5.284 9.688 5.610
Treballs fets per altres empreses 57.305 84.238 137.248
Despeses de personal 1.412.735 1.275.408 1.393.738
Despeses en serveis exteriors 163.601 162.958 221.737
Altres despeses (*) 4.442 2.687 6.790
Dotacions per a amortitzacions 25.594 17.672 29.128
Inversió bruta en actius materials 30.170 69.664 13.867
Inversió bruta en actius intangibles 1.412 2.257 497
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.697.538 1.608.727 2.123.903
Consum intermedi 252.583 240.727 339.526
Valor afegit brut a preus de mercat 1.444.955 1.368.000 1.784.377
Impostos nets de subvencions -20.886 -21.444 -19.202
Valor afegit brut al cost dels factors 1.465.841 1.389.444 1.803.579
Despeses de personal 1.412.735 1.275.408 1.393.738
Excedent brut d'explotació 53.106 114.036 409.841
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 85.643 92.044 90.973
Homes 18.471 20.690 25.222
Dones 67.172 71.355 65.750
Assalariats 83.016 88.923 89.644
Fixos 57.621 61.156 59.894
Eventuals 25.395 27.768 29.750
No assalariats 2.627 3.121 1.328
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor