Skip to main content

Índex de taules: Edició

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.942 2.106 2.035
Nombre d'establiments 2.050 2.226 2.222
Ocupats 11.427 11.470 12.224
Assalariats 9.875 9.864 11.053
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.755.048 1.794.297 1.852.100
Altres ingressos 91.440 78.719 142.127
Variació d'existències de productes acabats i en curs -18.390 -2.174 -6.394
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 256.300 260.115 227.196
Consum de mercaderies 129.573 126.817 157.628
Treballs fets per altres empreses 311.282 340.412 279.464
Despeses de personal 487.399 482.144 496.237
Despeses en serveis exteriors 520.739 499.795 634.152
Altres despeses (*) 11.224 11.191 20.546
Dotacions per a amortitzacions 56.765 50.787 60.860
Inversió bruta en actius materials 9.142 11.128 15.929
Inversió bruta en actius intangibles 43.101 97.730 53.986
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.375.246 1.390.535 1.537.839
Consum intermedi 777.039 759.910 861.347
Valor afegit brut a preus de mercat 598.207 630.624 676.492
Impostos nets de subvencions -8.796 -10.613 -8.558
Valor afegit brut al cost dels factors 607.003 641.237 685.050
Despeses de personal 487.399 482.144 496.237
Excedent brut d'explotació 119.604 159.093 188.813
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 11.427 11.470 12.224
Homes 5.995 6.341 6.623
Dones 5.432 5.128 5.601
Assalariats 9.875 9.864 11.053
Fixos 9.359 9.379 10.590
Eventuals 516 485 464
No assalariats 1.552 1.606 1.171
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor