Skip to main content

Índex de taules: Transport i emmagatzematge

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 38.911 38.575 37.586
Nombre d'establiments 42.033 41.013 40.473
Ocupats 156.767 159.473 161.158
Assalariats 120.579 124.570 127.617
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 20.880.127 21.796.465 21.437.365
Altres ingressos 1.346.642 1.486.004 1.866.958
Variació d'existències de productes acabats i en curs 671 82 9.991
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.600.564 2.295.723 2.618.992
Consum de mercaderies 77.039 57.235 72.880
Treballs fets per altres empreses 6.471.050 7.278.588 7.281.267
Despeses de personal 4.394.456 4.560.802 4.673.989
Despeses en serveis exteriors 4.162.720 4.537.166 5.000.387
Altres despeses (*) 73.312 94.145 129.284
Dotacions per a amortitzacions 1.141.773 1.266.689 1.072.501
Inversió bruta en actius materials 1.046.321 1.173.299 1.436.583
Inversió bruta en actius intangibles 88.189 69.944 120.177
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 14.739.146 14.973.423 14.574.613
Consum intermedi 6.763.284 6.832.889 7.619.379
Valor afegit brut a preus de mercat 7.975.862 8.140.534 6.955.234
Impostos nets de subvencions -822.144 -834.219 -1.288.580
Valor afegit brut al cost dels factors 8.798.006 8.974.752 8.243.814
Despeses de personal 4.394.456 4.560.802 4.673.989
Excedent brut d'explotació 4.403.550 4.413.950 3.569.826
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 156.767 159.473 161.158
Homes 125.630 126.721 128.047
Dones 31.138 32.752 33.111
Assalariats 120.579 124.570 127.617
Fixos 103.005 103.659 104.920
Eventuals 17.574 20.910 22.697
No assalariats 36.189 34.903 33.541
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor