Skip to main content

Índex de taules: Dipòsit i emmagatzematge

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 410 479 424
Nombre d'establiments 494 727 668
Ocupats 5.413 6.265 5.709
Assalariats 5.268 6.165 5.555
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 759.170 821.748 922.403
Altres ingressos 20.402 27.569 21.315
Variació d'existències de productes acabats i en curs 742 -185 278
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 33.396 19.848 56.775
Consum de mercaderies 11.286 3.227 4.868
Treballs fets per altres empreses 145.556 184.385 193.033
Despeses de personal 203.563 231.860 200.264
Despeses en serveis exteriors 261.174 269.661 287.831
Altres despeses (*) 9.610 21.305 6.821
Dotacions per a amortitzacions 64.795 64.283 72.967
Inversió bruta en actius materials 70.419 42.425 57.632
Inversió bruta en actius intangibles 1.730 2.254 2.507
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 622.669 661.058 745.692
Consum intermedi 294.570 289.508 344.606
Valor afegit brut a preus de mercat 328.099 371.550 401.086
Impostos nets de subvencions 5.993 10.864 11.027
Valor afegit brut al cost dels factors 322.106 360.686 390.059
Despeses de personal 203.563 231.860 200.264
Excedent brut d'explotació 118.543 128.826 189.796
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 5.413 6.265 5.709
Homes 3.770 4.379 4.124
Dones 1.643 1.885 1.585
Assalariats 5.268 6.165 5.555
Fixos 4.635 5.264 4.741
Eventuals 634 901 814
No assalariats 145 100 154
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor