Skip to main content

Activitats de seus centrals i consultoria empresarial

Índex de taules: Activitats de seus centrals i consultoria empresarial

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 2.781 3.465 4.475
Nombre d'establiments 2.847 3.608 4.606
Ocupats 14.312 20.357 19.833
Assalariats 12.305 18.104 17.527
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.477.091 2.290.085 2.631.822
Altres ingressos 330.213 517.614 178.273
Variació d'existències de productes acabats i en curs 2.144 1.204 -709
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 78.128 25.942 125.056
Consum de mercaderies 5.224 40.418 39.478
Treballs fets per altres empreses 381.201 570.268 145.538
Despeses de personal 650.068 1.003.277 1.105.791
Despeses en serveis exteriors 570.005 800.839 1.025.467
Altres despeses (*) 2.785 58.931 81.300
Dotacions per a amortitzacions 68.321 97.930 98.628
Inversió bruta en actius materials 42.961 69.193 70.566
Inversió bruta en actius intangibles 16.192 30.976 54.440
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.173.720 1.824.261 2.553.623
Consum intermedi 648.133 826.780 1.150.523
Valor afegit brut a preus de mercat 525.588 997.481 1.403.100
Impostos nets de subvencions -242.808 -362.959 -58.766
Valor afegit brut al cost dels factors 768.396 1.360.439 1.461.866
Despeses de personal 650.068 1.003.277 1.105.791
Excedent brut d'explotació 118.327 357.163 356.075
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 14.312 20.357 19.833
Homes 7.446 10.545 10.874
Dones 6.866 9.811 8.959
Assalariats 12.305 18.104 17.527
Fixos 10.936 14.829 15.538
Eventuals 1.369 3.274 1.990
No assalariats 2.006 2.253 2.305
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor