Skip to main content

Intermediaris productes alimentaris i productes diversos

Índex de taules: Intermediaris productes alimentaris i productes diversos

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 3.115 3.047 3.157
Nombre d'establiments 3.138 3.067 3.199
Ocupats 5.215 5.119 5.896
Assalariats 2.850 2.498 3.313
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 292.997 324.346 406.421
Altres ingressos 7.221 14.212 4.620
Variació d'existències de productes acabats i en curs 763 ~ -740
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.187 22.213 15.974
Consum de mercaderies 13.008 1.692 4.939
Treballs fets per altres empreses 39.582 23.474 12.776
Despeses de personal 79.365 94.875 107.343
Despeses en serveis exteriors 80.816 97.714 140.879
Altres despeses (*) 2.725 5.666 5.495
Dotacions per a amortitzacions 5.568 4.184 6.215
Inversió bruta en actius materials 3.594 5.108 5.487
Inversió bruta en actius intangibles 366 844 254
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 248.386 313.384 392.226
Consum intermedi 95.002 119.927 156.853
Valor afegit brut a preus de mercat 153.384 193.457 235.372
Impostos nets de subvencions 1.070 2.865 998
Valor afegit brut al cost dels factors 152.314 190.592 234.375
Despeses de personal 79.365 94.875 107.343
Excedent brut d'explotació 72.949 95.717 127.032
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 5.215 5.119 5.896
Homes 3.343 3.599 3.914
Dones 1.872 1.520 1.982
Assalariats 2.850 2.498 3.313
Fixos 2.374 2.284 3.048
Eventuals 475 214 265
No assalariats 2.366 2.621 2.582
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 292.997 324.346 406.421
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 13.008 1.692 4.939
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor