Skip to main content

Índex de taules: Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 16.672 15.949 15.579
Nombre d'establiments 16.897 16.158 15.882
Ocupats 35.571 40.469 36.337
Assalariats 21.525 26.357 22.357
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.239.908 3.451.894 2.535.727
Altres ingressos 77.312 64.001 336.853
Variació d'existències de productes acabats i en curs -26.663 14.244 43.063
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 292.863 476.855 292.734
Consum de mercaderies 59.972 44.381 42.415
Treballs fets per altres empreses 447.026 805.121 546.796
Despeses de personal 830.984 1.029.841 828.219
Despeses en serveis exteriors 430.426 621.378 564.795
Altres despeses (*) 22.455 13.384 42.104
Dotacions per a amortitzacions 56.024 65.455 96.681
Inversió bruta en actius materials 52.208 162.242 165.937
Inversió bruta en actius intangibles 7.744 10.872 13.815
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.748.827 2.656.566 2.031.486
Consum intermedi 723.289 1.098.233 857.530
Valor afegit brut a preus de mercat 1.025.538 1.558.333 1.173.957
Impostos nets de subvencions -27.488 -11.534 -281.835
Valor afegit brut al cost dels factors 1.053.026 1.569.867 1.455.792
Despeses de personal 830.984 1.029.841 828.219
Excedent brut d'explotació 222.042 540.026 627.572
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 35.571 40.469 36.337
Homes 26.425 29.726 26.379
Dones 9.147 10.743 9.958
Assalariats 21.525 26.357 22.357
Fixos 17.804 21.274 19.122
Eventuals 3.721 5.083 3.235
No assalariats 14.046 14.112 13.980
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor