Skip to main content

Activitats esportives, recreatives i entreteniment

Índex de taules: Activitats esportives, recreatives i entreteniment

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 3.996 5.761 6.450
Nombre d'establiments 4.281 6.164 6.955
Ocupats 34.975 37.873 45.069
Assalariats 31.880 32.995 39.279
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.021.836 2.136.305 2.540.777
Altres ingressos 256.801 281.551 260.022
Variació d'existències de productes acabats i en curs 31 15 -13.973
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 108.800 246.591 148.803
Consum de mercaderies 79.836 19.926 97.864
Treballs fets per altres empreses 144.312 158.587 80.418
Despeses de personal 879.165 879.124 1.059.168
Despeses en serveis exteriors 658.782 594.584 850.981
Altres despeses (*) 74.327 112.472 108.645
Dotacions per a amortitzacions 267.279 235.730 244.406
Inversió bruta en actius materials 118.197 126.721 232.316
Inversió bruta en actius intangibles 130.377 92.962 167.605
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.983.046 2.145.157 2.525.776
Consum intermedi 767.583 841.175 999.784
Valor afegit brut a preus de mercat 1.215.463 1.303.982 1.525.992
Impostos nets de subvencions -43.915 -67.172 -46.168
Valor afegit brut al cost dels factors 1.259.377 1.371.154 1.572.159
Despeses de personal 879.165 879.124 1.059.168
Excedent brut d'explotació 380.212 492.030 512.991
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 34.975 37.873 45.069
Homes 20.366 21.817 25.804
Dones 14.609 16.055 19.265
Assalariats 31.880 32.995 39.279
Fixos 22.092 22.960 26.507
Eventuals 9.788 10.036 12.772
No assalariats 3.095 4.877 5.790
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor