Skip to main content

Índex de taules: Serveis de tecnologies de la informació

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 7.102 7.988 7.618
Nombre d'establiments 7.241 8.126 7.939
Ocupats 39.679 45.020 46.590
Assalariats 34.124 38.611 41.800
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 4.062.702 4.505.619 5.082.734
Altres ingressos 117.530 200.604 165.123
Variació d'existències de productes acabats i en curs 814 -16.674 26.632
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 196.369 196.176 403.951
Consum de mercaderies 204.499 207.029 174.146
Treballs fets per altres empreses 750.588 847.705 761.676
Despeses de personal 1.590.166 1.787.509 1.876.367
Despeses en serveis exteriors 1.010.398 1.178.139 1.473.747
Altres despeses (*) 17.084 14.521 40.488
Dotacions per a amortitzacions 161.344 227.289 263.445
Inversió bruta en actius materials 102.734 178.864 73.553
Inversió bruta en actius intangibles 227.071 331.828 360.671
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 3.214.444 3.581.733 4.304.742
Consum intermedi 1.206.767 1.374.316 1.877.698
Valor afegit brut a preus de mercat 2.007.676 2.207.417 2.427.044
Impostos nets de subvencions -6.747 -49.978 -27.800
Valor afegit brut al cost dels factors 2.014.424 2.257.396 2.454.844
Despeses de personal 1.590.166 1.787.509 1.876.367
Excedent brut d'explotació 424.258 469.886 578.477
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 39.679 45.020 46.590
Homes 28.352 33.522 34.924
Dones 11.327 11.498 11.666
Assalariats 34.124 38.611 41.800
Fixos 30.728 34.979 37.383
Eventuals 3.396 3.632 4.417
No assalariats 5.555 6.409 4.790
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor