Skip to main content

Índex de taules: Establiments de begudes

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 23.847 23.283 24.233
Nombre d'establiments 24.633 24.438 25.226
Ocupats 67.443 61.642 70.325
Assalariats 40.272 36.015 45.544
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.486.197 2.285.139 2.912.844
Altres ingressos 19.109 29.775 19.037
Variació d'existències de productes acabats i en curs -27 ~ -1.382
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.162.193 1.065.574 1.341.574
Consum de mercaderies 18.703 18.764 23.745
Treballs fets per altres empreses 2.397 4.491 5.450
Despeses de personal 589.408 488.865 709.671
Despeses en serveis exteriors 429.268 414.572 493.914
Altres despeses (*) 3.541 5.689 2.668
Dotacions per a amortitzacions 44.793 36.509 32.062
Inversió bruta en actius materials 32.378 35.458 40.224
Inversió bruta en actius intangibles 287 644 5.037
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 2.483.688 2.291.327 2.900.737
Consum intermedi 1.591.461 1.480.147 1.835.489
Valor afegit brut a preus de mercat 892.227 811.180 1.065.248
Impostos nets de subvencions 8.162 4.422 10.562
Valor afegit brut al cost dels factors 884.065 806.758 1.054.686
Despeses de personal 589.408 488.865 709.671
Excedent brut d'explotació 294.657 317.894 345.015
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 67.443 61.642 70.325
Homes 34.521 32.756 33.880
Dones 32.922 28.886 36.444
Assalariats 40.272 36.015 45.544
Fixos 26.711 23.224 30.813
Eventuals 13.561 12.791 14.731
No assalariats 27.170 25.627 24.780
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor