Skip to main content

Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos

Índex de taules: Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 176 191 166
Nombre d'establiments 246 266 226
Ocupats 1.235 1.365 1.251
Assalariats 1.153 1.280 1.159
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 6.940.354 7.222.497 7.060.285
Altres ingressos 30.652 40.278 28.833
Variació d'existències de productes acabats i en curs 4 5 -889
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 93.001 72.605 24.160
Consum de mercaderies 6.241.825 6.578.427 6.353.708
Treballs fets per altres empreses 141.947 84.668 173.553
Despeses de personal 52.118 60.784 59.659
Despeses en serveis exteriors 350.315 329.593 337.385
Altres despeses (*) 1.978 3.343 6.001
Dotacions per a amortitzacions 38.149 38.780 41.108
Inversió bruta en actius materials 31.761 35.833 22.921
Inversió bruta en actius intangibles 3.139 5.692 3.662
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 587.157 599.624 560.907
Consum intermedi 443.316 402.198 361.545
Valor afegit brut a preus de mercat 143.840 197.426 199.362
Impostos nets de subvencions 2.373 7.237 12.297
Valor afegit brut al cost dels factors 141.467 190.189 187.065
Despeses de personal 52.118 60.784 59.659
Excedent brut d'explotació 89.350 129.404 127.406
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 1.235 1.365 1.251
Homes 798 878 727
Dones 438 488 524
Assalariats 1.153 1.280 1.159
Fixos 1.067 1.175 1.076
Eventuals 86 105 82
No assalariats 82 86 92
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 6.940.354 7.222.497 7.060.285
Vendes a l'engròs i al detall 6.933.229 7.222.343 7.056.258
Volum de negoci per altres conceptes 7.125 154 4.027
Consum de mercaderies 6.241.825 6.578.427 6.353.708
Compres de mercaderies 6.221.848 6.618.464 6.375.677
Variació d'existències de mercaderies -19.977 40.037 21.968
Marge comercial brut 691.404 643.916 702.550
Marge comercial brut sobre vendes (%) 10,0 8,9 10,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor