Skip to main content

Índex de taules: Comerç detall calçat i articles cuir

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 2.009 1.997 1.834
Nombre d'establiments 3.577 3.109 3.101
Ocupats 8.296 7.968 8.776
Assalariats 6.493 6.391 7.237
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 671.568 685.289 749.439
Altres ingressos 4.172 3.426 3.702
Variació d'existències de productes acabats i en curs 84 -2.268 5.262
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.179 2.439 5.746
Consum de mercaderies 364.780 377.144 419.038
Treballs fets per altres empreses 5.848 541 1.151
Despeses de personal 129.882 129.019 132.888
Despeses en serveis exteriors 123.486 126.445 143.457
Altres despeses (*) 1.273 424 1.755
Dotacions per a amortitzacions 14.527 13.778 28.264
Inversió bruta en actius materials 11.436 9.735 9.604
Inversió bruta en actius intangibles 270 593 548
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 304.888 308.273 338.074
Consum intermedi 127.665 128.884 149.203
Valor afegit brut a preus de mercat 177.223 179.390 188.872
Impostos nets de subvencions 3.896 2.904 3.114
Valor afegit brut al cost dels factors 173.326 176.485 185.758
Despeses de personal 129.882 129.019 132.888
Excedent brut d'explotació 43.445 47.466 52.870
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 8.296 7.968 8.776
Homes 1.990 1.287 1.276
Dones 6.306 6.681 7.500
Assalariats 6.493 6.391 7.237
Fixos 5.557 4.951 5.010
Eventuals 936 1.440 2.227
No assalariats 1.803 1.578 1.539
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 671.568 685.289 749.439
Vendes a l'engròs i al detall 671.568 684.925 749.414
Volum de negoci per altres conceptes ~ 364 25
Consum de mercaderies 364.780 377.144 419.038
Compres de mercaderies 362.037 381.220 417.319
Variació d'existències de mercaderies -2.744 4.076 -1.719
Marge comercial brut 306.788 307.781 330.375
Marge comercial brut sobre vendes (%) 45,7 44,9 44,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor