Skip to main content

Comerç engròs altres productes semielaborats

Índex de taules: Comerç engròs altres productes semielaborats

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 246 235 252
Nombre d'establiments 280 251 284
Ocupats 1.674 1.509 1.700
Assalariats 1.500 1.424 1.593
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 690.807 790.081 850.178
Altres ingressos 4.372 4.950 11.111
Variació d'existències de productes acabats i en curs -1.270 1.236 1.949
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 18.780 5.812 9.297
Consum de mercaderies 492.619 590.847 668.038
Treballs fets per altres empreses 32.453 37.597 14.448
Despeses de personal 61.210 58.656 59.331
Despeses en serveis exteriors 65.092 65.926 69.729
Altres despeses (*) 724 445 2.765
Dotacions per a amortitzacions 3.992 5.651 5.305
Inversió bruta en actius materials 14.597 3.952 3.707
Inversió bruta en actius intangibles 154 229 278
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 168.225 167.735 180.721
Consum intermedi 83.872 71.738 79.026
Valor afegit brut a preus de mercat 84.353 95.997 101.695
Impostos nets de subvencions 373 5.085 973
Valor afegit brut al cost dels factors 83.980 90.912 100.722
Despeses de personal 61.210 58.656 59.331
Excedent brut d'explotació 22.770 32.256 41.391
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 1.674 1.509 1.700
Homes 1.126 1.026 1.092
Dones 547 483 608
Assalariats 1.500 1.424 1.593
Fixos 1.422 1.302 1.469
Eventuals 78 122 124
No assalariats 174 85 107
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 690.807 790.081 850.178
Vendes a l'engròs i al detall 685.095 783.264 843.271
Volum de negoci per altres conceptes 5.711 6.818 6.906
Consum de mercaderies 492.619 590.847 668.038
Compres de mercaderies 501.043 593.093 678.905
Variació d'existències de mercaderies 8.424 2.246 10.867
Marge comercial brut 192.476 192.417 175.233
Marge comercial brut sobre vendes (%) 28,1 24,6 20,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor