Skip to main content
Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 2.199 1.779 2.106
Nombre d'establiments 2.316 1.945 2.508
Ocupats 3.946 3.553 4.415
Assalariats 1.765 1.983 2.154
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 204.306 199.894 253.547
Altres ingressos 782 2.212 923
Variació d'existències de productes acabats i en curs 366 220 322
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.533 4.757 1.372
Consum de mercaderies 104.517 106.423 130.617
Treballs fets per altres empreses 718 1.260 1.280
Despeses de personal 37.208 40.136 45.885
Despeses en serveis exteriors 37.465 34.329 42.677
Altres despeses (*) 363 1.384 246
Dotacions per a amortitzacions 4.316 3.648 3.021
Inversió bruta en actius materials 4.248 3.907 2.604
Inversió bruta en actius intangibles 298 86 67
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 100.147 94.612 122.845
Consum intermedi 40.998 39.086 44.049
Valor afegit brut a preus de mercat 59.149 55.526 78.796
Impostos nets de subvencions 1.001 832 1.880
Valor afegit brut al cost dels factors 58.147 54.694 76.916
Despeses de personal 37.208 40.136 45.885
Excedent brut d'explotació 20.939 14.557 31.030
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 3.946 3.553 4.415
Homes 666 827 877
Dones 3.281 2.726 3.538
Assalariats 1.765 1.983 2.154
Fixos 1.592 1.646 1.944
Eventuals 173 338 210
No assalariats 2.181 1.570 2.261
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 204.306 199.894 253.547
Vendes a l'engròs i al detall 203.028 197.906 253.547
Volum de negoci per altres conceptes 1.278 1.988 ~
Consum de mercaderies 104.517 106.423 130.617
Compres de mercaderies 107.656 107.902 137.430
Variació d'existències de mercaderies 3.139 1.480 6.814
Marge comercial brut 98.511 91.483 122.930
Marge comercial brut sobre vendes (%) 48,5 46,2 48,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor