Skip to main content

Índex de taules: Manteniment i reparació vehicles de motor

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 6.349 6.336 6.702
Nombre d'establiments 6.741 6.775 7.315
Ocupats 21.011 20.596 21.638
Assalariats 15.639 14.507 15.971
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.630.694 1.514.021 1.653.104
Altres ingressos 33.928 26.679 19.207
Variació d'existències de productes acabats i en curs -1.085 99 4.643
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 732.759 707.907 794.888
Consum de mercaderies 51.798 45.956 38.238
Treballs fets per altres empreses 83.539 45.588 61.370
Despeses de personal 462.755 415.073 431.336
Despeses en serveis exteriors 243.371 191.072 211.755
Altres despeses (*) 3.686 2.968 6.039
Dotacions per a amortitzacions 46.386 29.327 26.808
Inversió bruta en actius materials 29.978 29.204 36.218
Inversió bruta en actius intangibles 909 2.952 613
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.527.691 1.449.119 1.577.203
Consum intermedi 976.130 898.980 1.006.643
Valor afegit brut a preus de mercat 551.561 550.140 570.560
Impostos nets de subvencions 5.722 4.836 7.499
Valor afegit brut al cost dels factors 545.839 545.304 563.061
Despeses de personal 462.755 415.073 431.336
Excedent brut d'explotació 83.084 130.231 131.725
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 21.011 20.596 21.638
Homes 18.374 18.147 19.167
Dones 2.637 2.449 2.471
Assalariats 15.639 14.507 15.971
Fixos 14.540 13.152 14.033
Eventuals 1.099 1.355 1.938
No assalariats 5.372 6.089 5.667
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.630.694 1.514.021 1.653.104
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 51.798 45.956 38.238
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor