Skip to main content

Emmagatzematge i activitats afins al transport

Índex de taules: Emmagatzematge i activitats afins al transport

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 3.990 4.535 4.180
Nombre d'establiments 5.349 5.547 5.379
Ocupats 46.310 48.518 48.021
Assalariats 43.171 45.993 46.406
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 9.947.719 10.333.458 10.478.598
Altres ingressos 342.329 426.073 1.020.506
Variació d'existències de productes acabats i en curs 836 -8 12.278
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 423.306 220.130 711.423
Consum de mercaderies 46.455 23.983 54.572
Treballs fets per altres empreses 3.992.332 4.611.150 5.043.390
Despeses de personal 1.850.816 1.917.705 1.931.941
Despeses en serveis exteriors 1.521.327 1.664.445 2.004.870
Altres despeses (*) 49.748 53.957 96.469
Dotacions per a amortitzacions 581.021 739.965 609.945
Inversió bruta en actius materials 416.660 516.274 593.682
Inversió bruta en actius intangibles 46.815 35.448 43.274
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 6.128.256 5.977.475 5.676.917
Consum intermedi 1.944.633 1.884.575 2.716.293
Valor afegit brut a preus de mercat 4.183.623 4.092.900 2.960.624
Impostos nets de subvencions -43.835 -44.961 -677.821
Valor afegit brut al cost dels factors 4.227.458 4.137.861 3.638.445
Despeses de personal 1.850.816 1.917.705 1.931.941
Excedent brut d'explotació 2.376.642 2.220.156 1.706.503
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 46.310 48.518 48.021
Homes 33.124 34.471 33.772
Dones 13.186 14.047 14.249
Assalariats 43.171 45.993 46.406
Fixos 38.303 39.255 39.006
Eventuals 4.868 6.738 7.400
No assalariats 3.140 2.525 1.615
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor