Skip to main content

Índex de taules: Activitats de fotografia

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.685 1.844 1.799
Nombre d'establiments 1.783 1.891 1.848
Ocupats 2.541 2.785 2.821
Assalariats 941 1.016 1.016
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 116.272 103.372 100.647
Altres ingressos 3.180 998 651
Variació d'existències de productes acabats i en curs 27 108 309
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.018 22.172 13.740
Consum de mercaderies 3.084 1.550 5.009
Treballs fets per altres empreses 17.657 8.523 6.305
Despeses de personal 33.546 25.858 22.723
Despeses en serveis exteriors 26.551 25.658 27.805
Altres despeses (*) 672 810 1.331
Dotacions per a amortitzacions 5.347 4.017 2.892
Inversió bruta en actius materials 2.175 2.739 3.149
Inversió bruta en actius intangibles 40 244 62
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 98.487 94.406 90.293
Consum intermedi 52.569 47.830 41.546
Valor afegit brut a preus de mercat 45.919 46.577 48.747
Impostos nets de subvencions 155 373 687
Valor afegit brut al cost dels factors 45.764 46.204 48.060
Despeses de personal 33.546 25.858 22.723
Excedent brut d'explotació 12.218 20.346 25.337
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 2.541 2.785 2.821
Homes 1.749 1.806 1.623
Dones 792 979 1.198
Assalariats 941 1.016 1.016
Fixos 869 829 836
Eventuals 71 187 181
No assalariats 1.600 1.769 1.805
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor