Skip to main content

Índex de taules: Publicitat

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 5.958 6.354 6.308
Nombre d'establiments 6.012 6.555 6.357
Ocupats 25.885 23.768 23.631
Assalariats 20.804 18.919 19.166
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.960.778 3.519.821 3.796.745
Altres ingressos 87.846 51.152 39.731
Variació d'existències de productes acabats i en curs 2.257 557 -1.885
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 199.276 271.065 329.268
Consum de mercaderies 1.143.339 1.443.166 1.696.959
Treballs fets per altres empreses 268.826 315.642 336.616
Despeses de personal 684.042 695.359 699.405
Despeses en serveis exteriors 497.403 539.458 506.905
Altres despeses (*) 10.705 8.407 28.487
Dotacions per a amortitzacions 38.705 44.017 30.245
Inversió bruta en actius materials 41.046 46.450 64.782
Inversió bruta en actius intangibles 33.144 57.928 1.314.045
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.638.312 1.811.654 1.799.397
Consum intermedi 696.679 810.523 836.173
Valor afegit brut a preus de mercat 941.633 1.001.130 963.224
Impostos nets de subvencions 3.736 5.593 3.332
Valor afegit brut al cost dels factors 937.898 995.538 959.892
Despeses de personal 684.042 695.359 699.405
Excedent brut d'explotació 253.855 300.178 260.486
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 25.885 23.768 23.631
Homes 13.514 12.409 11.884
Dones 12.371 11.359 11.747
Assalariats 20.804 18.919 19.166
Fixos 13.739 14.129 14.920
Eventuals 7.065 4.790 4.246
No assalariats 5.081 4.848 4.466
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor