Skip to main content

Índex de taules: Serveis d'allotjament

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 4.009 3.795 4.173
Nombre d'establiments 4.353 4.290 4.689
Ocupats 46.132 45.347 49.131
Assalariats 43.180 42.750 46.913
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 3.359.450 3.278.882 3.799.051
Altres ingressos 95.928 97.543 125.778
Variació d'existències de productes acabats i en curs 1.332 1 1.033
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 398.244 378.172 411.891
Consum de mercaderies 18.586 18.384 38.835
Treballs fets per altres empreses 175.983 187.773 151.821
Despeses de personal 1.028.133 1.008.579 1.106.080
Despeses en serveis exteriors 1.235.326 1.208.436 1.397.501
Altres despeses (*) 7.463 13.297 23.739
Dotacions per a amortitzacions 316.939 303.099 340.821
Inversió bruta en actius materials 250.248 285.222 223.082
Inversió bruta en actius intangibles 3.425 3.705 2.897
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 3.256.381 3.165.455 3.721.718
Consum intermedi 1.633.570 1.586.608 1.809.392
Valor afegit brut a preus de mercat 1.622.812 1.578.847 1.912.326
Impostos nets de subvencions 64.460 57.845 70.835
Valor afegit brut al cost dels factors 1.558.352 1.521.002 1.841.491
Despeses de personal 1.028.133 1.008.579 1.106.080
Excedent brut d'explotació 530.219 512.423 735.412
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 46.132 45.347 49.131
Homes 21.370 21.784 23.529
Dones 24.762 23.563 25.602
Assalariats 43.180 42.750 46.913
Fixos 30.613 29.114 31.757
Eventuals 12.567 13.636 15.156
No assalariats 2.952 2.597 2.218
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor