Skip to main content

Activitats administratives i serveis auxiliars

Índex de taules: Activitats administratives i serveis auxiliars

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 25.785 28.295 30.605
Nombre d'establiments 33.732 31.599 33.675
Ocupats 239.719 252.389 276.875
Assalariats 218.521 228.113 256.507
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 10.653.115 11.299.873 13.448.653
Altres ingressos 448.554 560.334 477.575
Variació d'existències de productes acabats i en curs 5.587 -1.705 3.032
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 690.403 751.171 934.545
Consum de mercaderies 1.868.022 1.894.555 1.591.214
Treballs fets per altres empreses 929.135 1.181.039 1.601.262
Despeses de personal 4.456.816 4.961.804 5.378.142
Despeses en serveis exteriors 1.865.644 2.032.556 2.513.777
Altres despeses (*) 121.461 78.296 133.581
Dotacions per a amortitzacions 586.902 555.854 536.655
Inversió bruta en actius materials 531.820 819.545 904.536
Inversió bruta en actius intangibles 50.918 65.413 99.041
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 8.094.083 8.571.435 10.566.377
Consum intermedi 2.556.047 2.783.727 3.448.322
Valor afegit brut a preus de mercat 5.538.036 5.787.708 7.118.055
Impostos nets de subvencions -189.766 -185.316 -117.540
Valor afegit brut al cost dels factors 5.727.802 5.973.024 7.235.595
Despeses de personal 4.456.816 4.961.804 5.378.142
Excedent brut d'explotació 1.270.985 1.011.220 1.857.453
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 239.719 252.389 276.875
Homes 107.730 112.498 130.720
Dones 131.990 139.892 146.155
Assalariats 218.521 228.113 256.507
Fixos 125.440 131.093 139.935
Eventuals 93.080 97.020 116.572
No assalariats 21.199 24.276 20.368
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor