Skip to main content

Transport mercaderies per carretera i per canonada

Índex de taules: Transport mercaderies per carretera i per canonada

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 21.660 20.766 20.318
Nombre d'establiments 22.089 20.960 20.698
Ocupats 53.140 52.413 53.907
Assalariats 33.249 33.049 34.967
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 5.807.233 6.014.676 5.839.489
Altres ingressos 71.977 105.022 92.661
Variació d'existències de productes acabats i en curs -193 97 -2.020
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.199.110 1.038.833 884.714
Consum de mercaderies 25.743 22.570 12.493
Treballs fets per altres empreses 1.806.333 1.959.814 1.824.261
Despeses de personal 1.041.149 1.022.896 1.073.438
Despeses en serveis exteriors 863.711 888.725 945.260
Altres despeses (*) 11.068 17.639 16.877
Dotacions per a amortitzacions 229.499 200.890 181.678
Inversió bruta en actius materials 230.523 304.014 370.427
Inversió bruta en actius intangibles 2.307 2.075 2.545
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 4.038.184 4.128.392 4.084.025
Consum intermedi 2.062.821 1.927.557 1.829.974
Valor afegit brut a preus de mercat 1.975.363 2.200.835 2.254.050
Impostos nets de subvencions 18.499 14.494 14.953
Valor afegit brut al cost dels factors 1.956.864 2.186.341 2.239.097
Despeses de personal 1.041.149 1.022.896 1.073.438
Excedent brut d'explotació 915.715 1.163.446 1.165.659
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 53.140 52.413 53.907
Homes 48.599 48.061 49.307
Dones 4.541 4.352 4.600
Assalariats 33.249 33.049 34.967
Fixos 28.210 27.743 28.550
Eventuals 5.039 5.306 6.418
No assalariats 19.891 19.364 18.940
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor