Skip to main content

Índex de taules: Venda i reparació motocicletes i recanvis

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 732 566 515
Nombre d'establiments 932 671 621
Ocupats 2.387 1.596 1.800
Assalariats 1.825 1.122 1.456
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 521.582 450.142 415.681
Altres ingressos 10.306 3.444 4.163
Variació d'existències de productes acabats i en curs 148 -122 407
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 39.440 19.910 30.660
Consum de mercaderies 357.258 338.268 288.085
Treballs fets per altres empreses 5.662 3.551 2.518
Despeses de personal 61.929 34.429 40.928
Despeses en serveis exteriors 57.690 38.346 37.965
Altres despeses (*) 695 615 1.525
Dotacions per a amortitzacions 5.022 3.967 2.522
Inversió bruta en actius materials 2.650 2.897 2.268
Inversió bruta en actius intangibles 130 278 221
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 169.086 111.614 129.599
Consum intermedi 97.130 58.256 68.625
Valor afegit brut a preus de mercat 71.956 53.359 60.974
Impostos nets de subvencions 1.902 1.224 1.223
Valor afegit brut al cost dels factors 70.055 52.135 59.752
Despeses de personal 61.929 34.429 40.928
Excedent brut d'explotació 8.126 17.705 18.824
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 2.387 1.596 1.800
Homes 2.009 1.312 1.490
Dones 377 283 310
Assalariats 1.825 1.122 1.456
Fixos 1.620 990 1.313
Eventuals 205 132 142
No assalariats 562 474 344
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 521.582 450.142 415.681
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 357.258 338.268 288.085
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor