Skip to main content

Índex de taules: Activitats de centres d'atenció telefònica

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 86 97 104
Nombre d'establiments 134 122 167
Ocupats 13.348 13.833 15.842
Assalariats 13.331 13.807 15.831
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 445.328 497.435 714.570
Altres ingressos 12.247 20.640 23.089
Variació d'existències de productes acabats i en curs ~ 324 -232
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.414 25.510 2.915
Consum de mercaderies 477 541 3.568
Treballs fets per altres empreses 26.593 54.925 102.811
Despeses de personal 304.884 319.643 426.074
Despeses en serveis exteriors 97.344 76.702 161.555
Altres despeses (*) 199 1.032 5.221
Dotacions per a amortitzacions 11.165 7.867 19.694
Inversió bruta en actius materials 13.653 12.909 17.709
Inversió bruta en actius intangibles 4.427 3.856 31.726
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 428.156 460.592 627.371
Consum intermedi 103.758 102.211 164.470
Valor afegit brut a preus de mercat 324.398 358.381 462.901
Impostos nets de subvencions -1.952 -1.902 -1.709
Valor afegit brut al cost dels factors 326.350 360.282 464.610
Despeses de personal 304.884 319.643 426.074
Excedent brut d'explotació 21.466 40.639 38.536
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 13.348 13.833 15.842
Homes 5.117 5.137 5.914
Dones 8.231 8.696 9.928
Assalariats 13.331 13.807 15.831
Fixos 6.372 7.623 8.148
Eventuals 6.959 6.184 7.683
No assalariats 18 25 11
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor