Skip to main content

Índex de taules: Comerç engròs altra maquinària i equips

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 4.835 5.399 5.091
Nombre d'establiments 5.162 5.922 5.709
Ocupats 30.034 31.024 30.663
Assalariats 27.121 29.008 28.466
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 7.038.091 7.885.100 8.398.943
Altres ingressos 98.779 97.992 126.873
Variació d'existències de productes acabats i en curs -813 4.497 18.926
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 121.089 112.020 127.076
Consum de mercaderies 4.515.615 5.164.926 5.580.359
Treballs fets per altres empreses 163.215 158.332 187.991
Despeses de personal 1.150.430 1.215.981 1.192.380
Despeses en serveis exteriors 794.804 847.169 899.815
Altres despeses (*) 20.138 12.301 35.400
Dotacions per a amortitzacions 86.140 90.901 89.119
Inversió bruta en actius materials 78.965 132.898 125.429
Inversió bruta en actius intangibles 6.213 7.792 8.796
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 2.453.573 2.663.163 2.775.271
Consum intermedi 915.893 959.190 1.026.890
Valor afegit brut a preus de mercat 1.537.680 1.703.974 1.748.381
Impostos nets de subvencions 12.850 19.932 13.734
Valor afegit brut al cost dels factors 1.524.830 1.684.042 1.734.646
Despeses de personal 1.150.430 1.215.981 1.192.380
Excedent brut d'explotació 374.401 468.060 542.266
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 30.034 31.024 30.663
Homes 21.936 22.712 22.285
Dones 8.097 8.313 8.378
Assalariats 27.121 29.008 28.466
Fixos 25.764 27.148 26.361
Eventuals 1.357 1.860 2.105
No assalariats 2.913 2.016 2.197
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 7.038.091 7.885.100 8.398.943
Vendes a l'engròs i al detall 6.915.334 7.738.167 8.242.274
Volum de negoci per altres conceptes 122.758 146.933 156.669
Consum de mercaderies 4.515.615 5.164.926 5.580.359
Compres de mercaderies 4.471.916 5.198.940 5.626.016
Variació d'existències de mercaderies -43.698 34.014 45.657
Marge comercial brut 2.399.719 2.573.241 2.661.915
Marge comercial brut sobre vendes (%) 34,7 33,3 32,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor