Skip to main content

Índex de taules: Lloguer vehicles de motor

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 415 435 473
Nombre d'establiments 536 554 620
Ocupats 1.884 2.014 2.221
Assalariats 1.618 1.654 1.959
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 843.174 796.753 877.477
Altres ingressos 33.613 38.055 37.376
Variació d'existències de productes acabats i en curs -661 -357 -89
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 52.569 36.315 45.734
Consum de mercaderies 9.703 64.837 109.286
Treballs fets per altres empreses 18.425 14.935 13.378
Despeses de personal 63.792 60.437 67.155
Despeses en serveis exteriors 267.354 243.049 253.102
Altres despeses (*) 9.136 7.197 12.587
Dotacions per a amortitzacions 332.404 288.304 287.450
Inversió bruta en actius materials 318.434 418.328 541.933
Inversió bruta en actius intangibles 1.607 2.472 3.558
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 847.895 754.546 788.564
Consum intermedi 319.924 279.364 298.835
Valor afegit brut a preus de mercat 527.972 475.182 489.729
Impostos nets de subvencions 5.920 5.676 2.841
Valor afegit brut al cost dels factors 522.052 469.505 486.888
Despeses de personal 63.792 60.437 67.155
Excedent brut d'explotació 458.260 409.068 419.733
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 1.884 2.014 2.221
Homes 1.172 1.135 1.450
Dones 712 878 772
Assalariats 1.618 1.654 1.959
Fixos 1.482 1.448 1.559
Eventuals 136 206 400
No assalariats 266 360 262
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor