Skip to main content

Índex de taules: Comerç engròs ferralla i productes rebuig

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.048 937 937
Nombre d'establiments 1.148 1.100 1.021
Ocupats 4.678 4.445 4.214
Assalariats 3.852 3.803 3.704
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.476.569 1.936.566 1.529.953
Altres ingressos 5.772 21.688 3.238
Variació d'existències de productes acabats i en curs 441 11 8.357
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.535 8.109 7.085
Consum de mercaderies 1.124.603 1.568.989 1.182.702
Treballs fets per altres empreses 17.926 28.779 24.217
Despeses de personal 122.129 124.564 110.622
Despeses en serveis exteriors 156.952 144.388 154.436
Altres despeses (*) 867 5.507 6.833
Dotacions per a amortitzacions 22.534 20.440 19.099
Inversió bruta en actius materials 17.263 56.672 40.918
Inversió bruta en actius intangibles 33 182 685
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 339.465 360.108 334.266
Consum intermedi 164.486 152.497 161.522
Valor afegit brut a preus de mercat 174.979 207.611 172.745
Impostos nets de subvencions 2.096 2.479 5.126
Valor afegit brut al cost dels factors 172.884 205.132 167.619
Despeses de personal 122.129 124.564 110.622
Excedent brut d'explotació 50.754 80.568 56.997
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 4.678 4.445 4.214
Homes 3.816 3.594 3.350
Dones 862 851 864
Assalariats 3.852 3.803 3.704
Fixos 3.449 3.394 3.229
Eventuals 403 409 475
No assalariats 827 642 511
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.476.569 1.936.566 1.529.953
Vendes a l'engròs i al detall 1.456.304 1.932.461 1.527.927
Volum de negoci per altres conceptes 20.265 4.105 ~
Consum de mercaderies 1.124.603 1.568.989 1.182.702
Compres de mercaderies 1.118.304 1.596.371 1.176.154
Variació d'existències de mercaderies -6.299 27.381 -6.549
Marge comercial brut 331.701 363.471 345.224
Marge comercial brut sobre vendes (%) 22,8 18,8 22,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor