Skip to main content

Activitats de creació, artístiques i d'espectacles

Índex de taules: Activitats de creació, artístiques i d'espectacles

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 4.631 6.047 7.266
Nombre d'establiments 4.938 6.113 7.387
Ocupats 14.667 14.259 18.041
Assalariats 9.620 8.903 11.314
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 509.805 458.762 644.819
Altres ingressos 113.787 110.743 152.580
Variació d'existències de productes acabats i en curs -448 465 -725
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 48.341 71.109 48.552
Consum de mercaderies 14.856 1.470 73.883
Treballs fets per altres empreses 161.725 82.193 105.427
Despeses de personal 175.517 176.282 195.458
Despeses en serveis exteriors 145.420 134.081 208.012
Altres despeses (*) 7.950 3.471 15.407
Dotacions per a amortitzacions 14.346 16.259 29.685
Inversió bruta en actius materials 13.465 7.646 33.694
Inversió bruta en actius intangibles 897 1.101 308
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 354.175 392.443 498.654
Consum intermedi 193.761 205.190 256.564
Valor afegit brut a preus de mercat 160.415 187.253 242.089
Impostos nets de subvencions -90.789 -88.141 -113.968
Valor afegit brut al cost dels factors 251.204 275.394 356.058
Despeses de personal 175.517 176.282 195.458
Excedent brut d'explotació 75.687 99.111 160.600
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 14.667 14.259 18.041
Homes 9.973 8.347 10.825
Dones 4.694 5.912 7.216
Assalariats 9.620 8.903 11.314
Fixos 3.989 3.950 4.545
Eventuals 5.631 4.952 6.769
No assalariats 5.047 5.356 6.727
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor