Skip to main content

Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció

Índex de taules: Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.068 1.033 1.158
Nombre d'establiments 1.333 1.268 1.440
Ocupats 7.661 8.579 8.956
Assalariats 7.027 8.218 8.315
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.631.717 1.784.338 1.952.526
Altres ingressos 17.885 13.957 20.060
Variació d'existències de productes acabats i en curs 1.586 78 6.709
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.490 11.675 19.546
Consum de mercaderies 1.087.345 1.197.464 1.344.264
Treballs fets per altres empreses 31.860 29.902 27.704
Despeses de personal 280.900 297.252 293.771
Despeses en serveis exteriors 188.602 196.604 227.465
Altres despeses (*) 2.814 773 5.972
Dotacions per a amortitzacions 22.048 21.734 19.678
Inversió bruta en actius materials 33.856 22.259 34.814
Inversió bruta en actius intangibles 1.112 1.234 2.965
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 531.840 570.776 606.752
Consum intermedi 202.091 208.279 247.011
Valor afegit brut a preus de mercat 329.749 362.497 359.742
Impostos nets de subvencions 4.745 5.212 4.427
Valor afegit brut al cost dels factors 325.004 357.285 355.315
Despeses de personal 280.900 297.252 293.771
Excedent brut d'explotació 44.105 60.033 61.544
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 7.661 8.579 8.956
Homes 5.716 6.295 6.780
Dones 1.945 2.283 2.176
Assalariats 7.027 8.218 8.315
Fixos 6.621 7.718 7.522
Eventuals 406 500 793
No assalariats 634 360 641
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.631.717 1.784.338 1.952.526
Vendes a l'engròs i al detall 1.627.601 1.781.841 1.951.016
Volum de negoci per altres conceptes 4.116 2.497 1.511
Consum de mercaderies 1.087.345 1.197.464 1.344.264
Compres de mercaderies 1.078.879 1.223.596 1.358.891
Variació d'existències de mercaderies -8.465 26.131 14.628
Marge comercial brut 540.256 584.377 606.752
Marge comercial brut sobre vendes (%) 33,2 32,8 31,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor