Skip to main content

Índex de taules: Altres tipus comerç engròs especialitzat

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 5.927 5.681 5.786
Nombre d'establiments 6.955 7.015 7.214
Ocupats 37.054 37.861 39.133
Assalariats 34.262 34.468 35.976
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 19.452.942 20.478.262 21.282.511
Altres ingressos 129.223 176.564 160.994
Variació d'existències de productes acabats i en curs 5.967 8.330 15.684
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 213.927 178.857 147.282
Consum de mercaderies 15.664.675 16.553.338 17.051.545
Treballs fets per altres empreses 340.704 306.943 346.569
Despeses de personal 1.363.588 1.354.641 1.400.269
Despeses en serveis exteriors 1.513.299 1.516.292 1.698.824
Altres despeses (*) 11.383 23.590 47.408
Dotacions per a amortitzacions 159.203 168.546 171.588
Inversió bruta en actius materials 182.166 189.994 210.121
Inversió bruta en actius intangibles 8.071 11.272 17.266
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 3.580.127 3.798.883 4.058.014
Consum intermedi 1.727.226 1.695.149 1.846.106
Valor afegit brut a preus de mercat 1.852.901 2.103.735 2.211.909
Impostos nets de subvencions 32.557 39.992 41.475
Valor afegit brut al cost dels factors 1.820.344 2.063.743 2.170.433
Despeses de personal 1.363.588 1.354.641 1.400.269
Excedent brut d'explotació 456.756 709.102 770.164
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 37.054 37.861 39.133
Homes 27.172 27.719 27.994
Dones 9.882 10.142 11.139
Assalariats 34.262 34.468 35.976
Fixos 32.448 32.223 33.084
Eventuals 1.814 2.245 2.892
No assalariats 2.792 3.393 3.157
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 19.452.942 20.478.262 21.282.511
Vendes a l'engròs i al detall 19.353.011 20.440.595 21.249.866
Volum de negoci per altres conceptes 99.931 37.667 30.619
Consum de mercaderies 15.664.675 16.553.338 17.051.545
Compres de mercaderies 15.656.811 16.701.180 17.153.552
Variació d'existències de mercaderies -7.864 147.842 102.006
Marge comercial brut 3.688.336 3.887.257 4.198.320
Marge comercial brut sobre vendes (%) 19,1 19,0 19,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor