Skip to main content

Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous

Índex de taules: Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 10.994 10.866 11.504
Nombre d'establiments 14.383 14.533 14.661
Ocupats 39.653 37.950 40.841
Assalariats 29.296 26.770 31.546
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 3.587.788 3.439.745 4.147.761
Altres ingressos 56.439 34.426 65.643
Variació d'existències de productes acabats i en curs 2.012 1.206 -1.162
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 53.683 43.408 25.513
Consum de mercaderies 2.040.575 1.936.084 2.501.711
Treballs fets per altres empreses 53.175 59.742 28.696
Despeses de personal 681.928 577.988 726.924
Despeses en serveis exteriors 519.485 520.290 616.125
Altres despeses (*) 28.911 28.010 43.915
Dotacions per a amortitzacions 60.091 62.489 69.229
Inversió bruta en actius materials 77.787 41.272 49.590
Inversió bruta en actius intangibles 3.729 3.551 9.078
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.552.032 1.476.670 1.678.356
Consum intermedi 573.168 563.698 641.638
Valor afegit brut a preus de mercat 978.864 912.972 1.036.718
Impostos nets de subvencions 9.135 7.370 9.669
Valor afegit brut al cost dels factors 969.729 905.603 1.027.049
Despeses de personal 681.928 577.988 726.924
Excedent brut d'explotació 287.800 327.614 300.125
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 39.653 37.950 40.841
Homes 14.455 13.980 15.647
Dones 25.198 23.969 25.194
Assalariats 29.296 26.770 31.546
Fixos 23.993 21.494 25.177
Eventuals 5.303 5.275 6.369
No assalariats 10.357 11.180 9.295
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 3.587.788 3.439.745 4.147.761
Vendes a l'engròs i al detall 3.581.298 3.433.447 4.133.043
Volum de negoci per altres conceptes 6.490 6.298 14.718
Consum de mercaderies 2.040.575 1.936.084 2.501.711
Compres de mercaderies 2.011.787 1.959.479 2.511.484
Variació d'existències de mercaderies -28.789 23.395 9.773
Marge comercial brut 1.540.723 1.497.363 1.631.332
Marge comercial brut sobre vendes (%) 43,0 43,6 39,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor