Skip to main content

Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic

Índex de taules: Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 3.319 3.335 3.284
Nombre d'establiments 3.905 3.983 3.748
Ocupats 16.731 15.830 14.879
Assalariats 14.936 13.674 12.859
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 4.055.301 3.678.718 3.617.586
Altres ingressos 64.797 57.399 45.938
Variació d'existències de productes acabats i en curs -2.335 -1.685 3.078
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 42.571 48.258 40.190
Consum de mercaderies 2.736.633 2.425.682 2.364.838
Treballs fets per altres empreses 89.592 80.226 44.801
Despeses de personal 486.883 470.918 439.210
Despeses en serveis exteriors 595.755 548.693 569.633
Altres despeses (*) 3.510 4.834 26.452
Dotacions per a amortitzacions 53.381 47.143 34.520
Inversió bruta en actius materials 23.851 40.203 71.558
Inversió bruta en actius intangibles 4.766 2.805 5.363
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.289.539 1.226.339 1.255.520
Consum intermedi 638.325 596.951 609.823
Valor afegit brut a preus de mercat 651.213 629.388 645.697
Impostos nets de subvencions 12.359 10.855 10.057
Valor afegit brut al cost dels factors 638.855 618.533 635.640
Despeses de personal 486.883 470.918 439.210
Excedent brut d'explotació 151.971 147.615 196.431
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 16.731 15.830 14.879
Homes 9.177 9.178 8.247
Dones 7.555 6.651 6.632
Assalariats 14.936 13.674 12.859
Fixos 12.305 12.325 11.732
Eventuals 2.631 1.349 1.127
No assalariats 1.795 2.156 2.021
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 4.055.301 3.678.718 3.617.586
Vendes a l'engròs i al detall 4.025.392 3.655.159 3.600.334
Volum de negoci per altres conceptes 29.909 23.559 17.253
Consum de mercaderies 2.736.633 2.425.682 2.364.838
Compres de mercaderies 2.711.885 2.415.384 2.384.374
Variació d'existències de mercaderies -24.749 -10.298 19.535
Marge comercial brut 1.288.759 1.229.477 1.235.495
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,0 33,6 34,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor