Skip to main content

Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells

Índex de taules: Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 550 567 567
Nombre d'establiments 577 591 612
Ocupats 1.927 2.118 2.182
Assalariats 1.671 1.727 1.742
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.370.555 1.370.445 1.300.298
Altres ingressos 5.229 6.949 8.503
Variació d'existències de productes acabats i en curs 418 -38 1.031
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.218 24.148 16.724
Consum de mercaderies 1.210.927 1.183.182 1.102.752
Treballs fets per altres empreses 26.845 34.547 28.652
Despeses de personal 46.060 44.162 47.399
Despeses en serveis exteriors 58.278 62.225 76.238
Altres despeses (*) 289 882 2.201
Dotacions per a amortitzacions 6.010 6.280 6.193
Inversió bruta en actius materials 5.753 7.219 8.890
Inversió bruta en actius intangibles 148 94 678
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 136.457 157.852 176.479
Consum intermedi 71.496 86.373 92.962
Valor afegit brut a preus de mercat 64.960 71.479 83.517
Impostos nets de subvencions -916 -170 -775
Valor afegit brut al cost dels factors 65.876 71.649 84.292
Despeses de personal 46.060 44.162 47.399
Excedent brut d'explotació 19.816 27.487 36.893
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 1.927 2.118 2.182
Homes 1.463 1.559 1.573
Dones 463 559 610
Assalariats 1.671 1.727 1.742
Fixos 1.609 1.370 1.480
Eventuals 62 356 261
No assalariats 256 391 441
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.370.555 1.370.445 1.300.298
Vendes a l'engròs i al detall 1.367.086 1.367.845 1.298.341
Volum de negoci per altres conceptes 3.468 2.600 1.958
Consum de mercaderies 1.210.927 1.183.182 1.102.752
Compres de mercaderies 1.210.678 1.187.902 1.111.204
Variació d'existències de mercaderies -249 4.720 8.453
Marge comercial brut 156.159 184.663 195.589
Marge comercial brut sobre vendes (%) 11,4 13,5 15,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor