Skip to main content

Índex de taules: Provisió de menjars preparats

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.840 1.788 2.497
Nombre d'establiments 2.657 3.171 4.005
Ocupats 23.992 28.315 27.278
Assalariats 22.238 26.790 24.969
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 915.945 1.069.686 1.025.323
Altres ingressos 15.796 14.327 12.414
Variació d'existències de productes acabats i en curs -85 -21 144
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 364.141 418.431 397.646
Consum de mercaderies 3.492 4.651 3.658
Treballs fets per altres empreses 17.116 23.678 20.646
Despeses de personal 381.962 437.501 418.910
Despeses en serveis exteriors 122.277 136.952 129.210
Altres despeses (*) 268 612 996
Dotacions per a amortitzacions 20.370 23.355 22.811
Inversió bruta en actius materials 15.297 13.405 20.391
Inversió bruta en actius intangibles 1.494 2.618 1.257
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 908.979 1.053.539 1.010.766
Consum intermedi 486.419 555.382 526.856
Valor afegit brut a preus de mercat 422.560 498.157 483.910
Impostos nets de subvencions -582 -953 -1.514
Valor afegit brut al cost dels factors 423.142 499.109 485.424
Despeses de personal 381.962 437.501 418.910
Excedent brut d'explotació 41.181 61.608 66.514
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 23.992 28.315 27.278
Homes 6.753 9.370 8.379
Dones 17.239 18.945 18.900
Assalariats 22.238 26.790 24.969
Fixos 17.493 20.346 19.090
Eventuals 4.745 6.444 5.879
No assalariats 1.754 1.525 2.309
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor