Skip to main content

Índex de taules: Comerç detall aliments, begudes i tabac

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 18.416 17.733 17.956
Nombre d'establiments 22.585 21.413 21.284
Ocupats 58.994 57.106 56.723
Assalariats 37.983 37.114 39.240
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 5.302.437 4.866.399 4.985.292
Altres ingressos 8.761 12.874 23.093
Variació d'existències de productes acabats i en curs 166 171 2.489
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 194.380 155.313 124.522
Consum de mercaderies 3.666.554 3.308.952 3.405.324
Treballs fets per altres empreses 11.501 9.667 14.585
Despeses de personal 642.412 635.166 670.385
Despeses en serveis exteriors 379.425 375.665 377.525
Altres despeses (*) 7.789 14.217 9.001
Dotacions per a amortitzacions 54.361 41.149 33.831
Inversió bruta en actius materials 33.293 26.005 45.202
Inversió bruta en actius intangibles 675 574 910
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.632.526 1.560.091 1.588.995
Consum intermedi 573.805 530.978 502.046
Valor afegit brut a preus de mercat 1.058.721 1.029.113 1.086.949
Impostos nets de subvencions 7.744 7.888 10.376
Valor afegit brut al cost dels factors 1.050.976 1.021.225 1.076.572
Despeses de personal 642.412 635.166 670.385
Excedent brut d'explotació 408.565 386.059 406.187
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 58.994 57.106 56.723
Homes 20.629 19.672 23.019
Dones 38.365 37.434 33.704
Assalariats 37.983 37.114 39.240
Fixos 33.019 31.387 31.956
Eventuals 4.963 5.727 7.285
No assalariats 21.011 19.992 17.483
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 5.302.437 4.866.399 4.985.292
Vendes a l'engròs i al detall 5.293.721 4.857.505 4.975.055
Volum de negoci per altres conceptes 8.716 8.893 10.237
Consum de mercaderies 3.666.554 3.308.952 3.405.324
Compres de mercaderies 3.668.569 3.306.885 3.411.292
Variació d'existències de mercaderies 2.015 -2.067 5.968
Marge comercial brut 1.627.167 1.548.553 1.569.731
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,7 31,9 31,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor