Skip to main content

Índex de taules: Activitats de seguretat i investigació

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 563 573 527
Nombre d'establiments 616 623 595
Ocupats 14.480 17.929 18.662
Assalariats 14.143 17.701 18.402
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 732.834 711.173 673.961
Altres ingressos 26.505 24.195 26.593
Variació d'existències de productes acabats i en curs 2.424 -84 399
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 42.236 50.340 47.075
Consum de mercaderies 16.247 9.116 6.407
Treballs fets per altres empreses 29.081 36.841 33.065
Despeses de personal 390.684 467.032 423.232
Despeses en serveis exteriors 108.082 95.179 89.450
Altres despeses (*) 6.594 6.032 9.677
Dotacions per a amortitzacions 19.084 15.282 15.940
Inversió bruta en actius materials 14.461 21.181 10.060
Inversió bruta en actius intangibles 1.919 686 320
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 711.655 688.422 655.611
Consum intermedi 150.319 145.518 136.525
Valor afegit brut a preus de mercat 561.336 542.904 519.086
Impostos nets de subvencions -3.113 688 -5.118
Valor afegit brut al cost dels factors 564.448 542.216 524.204
Despeses de personal 390.684 467.032 423.232
Excedent brut d'explotació 173.764 75.183 100.972
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 14.480 17.929 18.662
Homes 12.108 14.850 15.844
Dones 2.372 3.079 2.818
Assalariats 14.143 17.701 18.402
Fixos 11.274 11.970 11.930
Eventuals 2.869 5.732 6.472
No assalariats 337 227 260
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor