Skip to main content

Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor

Índex de taules: Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 41.012 41.572 41.601
Nombre d'establiments 45.648 46.604 46.512
Ocupats 211.237 214.260 220.427
Assalariats 185.225 186.629 195.054
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 75.421.394 78.807.537 80.438.738
Altres ingressos 1.234.272 1.391.851 1.463.769
Variació d'existències de productes acabats i en curs 8.328 17.769 98.257
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.181.002 1.320.573 1.239.579
Consum de mercaderies 55.015.336 57.647.063 58.545.875
Treballs fets per altres empreses 1.390.724 1.344.957 1.214.976
Despeses de personal 7.388.389 7.472.708 7.537.662
Despeses en serveis exteriors 8.325.332 8.617.997 9.331.508
Altres despeses (*) 119.204 139.103 279.643
Dotacions per a amortitzacions 746.231 756.742 775.854
Inversió bruta en actius materials 828.308 930.508 1.041.335
Inversió bruta en actius intangibles 100.977 110.547 113.427
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 20.214.131 21.191.157 22.191.633
Consum intermedi 9.506.333 9.938.570 10.571.087
Valor afegit brut a preus de mercat 10.707.798 11.252.587 11.620.545
Impostos nets de subvencions 112.131 136.634 113.793
Valor afegit brut al cost dels factors 10.595.667 11.115.953 11.506.752
Despeses de personal 7.388.389 7.472.708 7.537.662
Excedent brut d'explotació 3.207.277 3.643.245 3.969.090
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 211.237 214.260 220.427
Homes 136.049 139.962 141.127
Dones 75.188 74.299 79.300
Assalariats 185.225 186.629 195.054
Fixos 165.486 166.893 170.521
Eventuals 19.738 19.736 24.534
No assalariats 26.012 27.631 25.373
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 75.421.394 78.807.537 80.438.738
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 55.015.336 57.647.063 58.545.875
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor