Skip to main content

Índex de taules: Comerç detall peces de vestir

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 8.655 7.985 8.175
Nombre d'establiments 10.833 9.838 11.187
Ocupats 31.895 31.100 32.114
Assalariats 24.046 23.313 25.456
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 3.183.061 3.044.430 3.859.973
Altres ingressos 39.321 41.566 56.351
Variació d'existències de productes acabats i en curs 1.243 143 2.497
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.430 27.468 38.777
Consum de mercaderies 1.722.810 1.669.238 2.174.009
Treballs fets per altres empreses 37.524 24.351 38.302
Despeses de personal 510.473 484.431 537.983
Despeses en serveis exteriors 630.683 587.441 730.672
Altres despeses (*) 2.984 4.749 4.637
Dotacions per a amortitzacions 117.070 85.960 90.229
Inversió bruta en actius materials 88.378 89.211 120.933
Inversió bruta en actius intangibles 4.062 3.151 8.565
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.461.860 1.390.762 1.704.133
Consum intermedi 662.112 614.908 769.449
Valor afegit brut a preus de mercat 799.748 775.854 934.684
Impostos nets de subvencions 8.210 6.214 13.217
Valor afegit brut al cost dels factors 791.538 769.640 921.467
Despeses de personal 510.473 484.431 537.983
Excedent brut d'explotació 281.065 285.209 383.483
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 31.895 31.100 32.114
Homes 4.750 5.289 5.611
Dones 27.145 25.811 26.503
Assalariats 24.046 23.313 25.456
Fixos 19.576 18.235 20.110
Eventuals 4.470 5.077 5.346
No assalariats 7.849 7.787 6.658
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 3.183.061 3.044.430 3.859.973
Vendes a l'engròs i al detall 3.180.783 3.037.625 3.852.548
Volum de negoci per altres conceptes 2.277 6.805 7.426
Consum de mercaderies 1.722.810 1.669.238 2.174.009
Compres de mercaderies 1.722.294 1.682.367 2.190.728
Variació d'existències de mercaderies -515 13.129 16.719
Marge comercial brut 1.457.974 1.368.387 1.678.539
Marge comercial brut sobre vendes (%) 45,8 45,0 43,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor