Skip to main content

Comerç engròs fusta i materials construcció

Índex de taules: Comerç engròs fusta i materials construcció

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 2.016 1.885 1.844
Nombre d'establiments 2.394 2.508 2.402
Ocupats 10.992 11.317 11.635
Assalariats 10.446 9.973 10.421
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.413.306 2.467.931 2.575.799
Altres ingressos 15.411 38.345 31.608
Variació d'existències de productes acabats i en curs 799 3.525 -1.622
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.402 20.350 25.960
Consum de mercaderies 1.718.700 1.701.209 1.754.728
Treballs fets per altres empreses 41.783 55.279 47.844
Despeses de personal 333.469 332.027 339.303
Despeses en serveis exteriors 266.613 276.247 296.938
Altres despeses (*) 1.177 10.745 8.021
Dotacions per a amortitzacions 29.472 28.903 28.823
Inversió bruta en actius materials 46.036 23.031 50.817
Inversió bruta en actius intangibles 745 1.247 3.485
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 668.738 751.951 802.857
Consum intermedi 281.014 296.597 322.899
Valor afegit brut a preus de mercat 387.723 455.353 479.959
Impostos nets de subvencions 6.988 6.266 7.968
Valor afegit brut al cost dels factors 380.735 449.087 471.991
Despeses de personal 333.469 332.027 339.303
Excedent brut d'explotació 47.266 117.060 132.688
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 10.992 11.317 11.635
Homes 8.376 8.848 8.696
Dones 2.616 2.469 2.938
Assalariats 10.446 9.973 10.421
Fixos 10.001 9.326 9.632
Eventuals 445 646 790
No assalariats 546 1.345 1.214
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 2.413.306 2.467.931 2.575.799
Vendes a l'engròs i al detall 2.385.154 2.459.972 2.563.718
Volum de negoci per altres conceptes 28.152 7.959 12.081
Consum de mercaderies 1.718.700 1.701.209 1.754.728
Compres de mercaderies 1.739.945 1.726.235 1.802.016
Variació d'existències de mercaderies 21.245 25.027 47.289
Marge comercial brut 666.454 758.763 808.991
Marge comercial brut sobre vendes (%) 27,9 30,8 31,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor