Skip to main content

Índex de taules: Agències de viatges i operadors turístics

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 2.135 2.210 2.120
Nombre d'establiments 2.613 2.687 2.581
Ocupats 10.816 10.976 10.062
Assalariats 9.603 9.196 8.823
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.701.235 2.689.395 2.746.126
Altres ingressos 59.563 65.051 61.865
Variació d'existències de productes acabats i en curs 398 -303 396
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 29.454 18.340 37.134
Consum de mercaderies 1.688.058 1.637.365 1.367.999
Treballs fets per altres empreses 345.925 369.252 643.962
Despeses de personal 290.951 277.281 281.498
Despeses en serveis exteriors 314.283 322.987 365.295
Altres despeses (*) 9.969 17.923 19.238
Dotacions per a amortitzacions 18.849 19.213 18.922
Inversió bruta en actius materials 6.231 6.056 11.761
Inversió bruta en actius intangibles 7.907 7.261 15.782
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 715.610 732.050 787.408
Consum intermedi 343.737 341.327 402.429
Valor afegit brut a preus de mercat 371.873 390.723 384.979
Impostos nets de subvencions -7.611 -12.628 -6.570
Valor afegit brut al cost dels factors 379.484 403.351 391.549
Despeses de personal 290.951 277.281 281.498
Excedent brut d'explotació 88.533 126.070 110.051
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 10.816 10.976 10.062
Homes 3.664 3.701 3.309
Dones 7.152 7.275 6.753
Assalariats 9.603 9.196 8.823
Fixos 7.781 7.405 7.957
Eventuals 1.822 1.790 866
No assalariats 1.213 1.780 1.240
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor