Skip to main content

Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes

Índex de taules: Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 73.848 71.468 71.856
Nombre d'establiments 93.545 91.539 90.221
Ocupats 292.066 287.333 292.614
Assalariats 217.412 214.417 228.446
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 36.764.699 35.924.977 37.814.434
Altres ingressos 567.147 535.672 733.351
Variació d'existències de productes acabats i en curs 4.810 -1.506 28.905
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 389.166 340.295 271.713
Consum de mercaderies 25.349.465 24.735.078 25.998.511
Treballs fets per altres empreses 200.312 209.620 145.107
Despeses de personal 4.759.644 4.638.590 4.995.456
Despeses en serveis exteriors 4.099.089 4.025.100 4.354.812
Altres despeses (*) 109.284 109.797 118.667
Dotacions per a amortitzacions 722.305 644.300 642.140
Inversió bruta en actius materials 581.489 526.253 577.785
Inversió bruta en actius intangibles 85.727 57.559 50.664
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 11.775.521 11.500.133 12.416.299
Consum intermedi 4.488.254 4.365.395 4.626.525
Valor afegit brut a preus de mercat 7.287.267 7.134.738 7.789.774
Impostos nets de subvencions 92.038 86.442 111.235
Valor afegit brut al cost dels factors 7.195.229 7.048.296 7.678.539
Despeses de personal 4.759.644 4.638.590 4.995.456
Excedent brut d'explotació 2.435.585 2.409.707 2.683.083
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 292.066 287.333 292.614
Homes 103.385 101.851 104.173
Dones 188.682 185.482 188.441
Assalariats 217.412 214.417 228.446
Fixos 186.955 179.225 190.312
Eventuals 30.457 35.192 38.134
No assalariats 74.654 72.917 64.167
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 36.764.699 35.924.977 37.814.434
Vendes a l'engròs i al detall 36.673.691 35.857.834 37.715.844
Volum de negoci per altres conceptes 91.008 67.143 75.822
Consum de mercaderies 25.349.465 24.735.078 25.998.511
Compres de mercaderies 25.291.222 24.825.879 26.133.473
Variació d'existències de mercaderies -58.243 90.801 134.962
Marge comercial brut 11.324.226 11.122.756 11.717.333
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,9 31,0 31,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor