Skip to main content

Índex de taules: Activitats jurídiques

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 14.905 12.809 12.892
Nombre d'establiments 15.111 12.946 13.129
Ocupats 30.206 27.152 26.172
Assalariats 15.520 13.902 14.459
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.853.754 1.703.666 1.929.069
Altres ingressos 25.988 17.894 18.765
Variació d'existències de productes acabats i en curs 641 479 -5.738
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 45.427 38.040 57.829
Consum de mercaderies 938 970 1.128
Treballs fets per altres empreses 294.686 250.787 121.755
Despeses de personal 523.390 450.560 495.562
Despeses en serveis exteriors 344.753 314.722 536.353
Altres despeses (*) 20.128 18.282 13.439
Dotacions per a amortitzacions 22.056 20.835 14.875
Inversió bruta en actius materials 28.260 13.050 22.671
Inversió bruta en actius intangibles 1.956 1.761 2.186
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.583.312 1.466.894 1.818.336
Consum intermedi 390.180 352.762 594.182
Valor afegit brut a preus de mercat 1.193.132 1.114.132 1.224.154
Impostos nets de subvencions 3.221 84 5.482
Valor afegit brut al cost dels factors 1.189.911 1.114.048 1.218.673
Despeses de personal 523.390 450.560 495.562
Excedent brut d'explotació 666.520 663.489 723.111
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 30.206 27.152 26.172
Homes 12.205 12.389 10.063
Dones 18.001 14.763 16.110
Assalariats 15.520 13.902 14.459
Fixos 14.317 13.091 13.212
Eventuals 1.203 811 1.247
No assalariats 14.686 13.250 11.713
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor