Skip to main content

Reparació ordinadors i equips de comunicació

Índex de taules: Reparació ordinadors i equips de comunicació

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.350 1.442 1.412
Nombre d'establiments 1.355 1.447 1.413
Ocupats 3.354 3.479 3.741
Assalariats 2.579 1.997 2.404
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 210.201 181.429 164.540
Altres ingressos 3.171 359 4.426
Variació d'existències de productes acabats i en curs -8 -102 51
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 32.396 48.811 28.917
Consum de mercaderies 16.606 11.713 14.922
Treballs fets per altres empreses 29.064 11.737 16.887
Despeses de personal 80.179 63.887 61.498
Despeses en serveis exteriors 31.311 22.134 19.763
Altres despeses (*) 3.322 667 2.907
Dotacions per a amortitzacions 6.871 1.996 2.560
Inversió bruta en actius materials 3.068 5.703 897
Inversió bruta en actius intangibles 76 28 3.774
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 167.651 158.201 136.562
Consum intermedi 63.706 70.945 48.679
Valor afegit brut a preus de mercat 103.944 87.257 87.883
Impostos nets de subvencions 118 195 -355
Valor afegit brut al cost dels factors 103.826 87.061 88.237
Despeses de personal 80.179 63.887 61.498
Excedent brut d'explotació 23.648 23.174 26.739
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 3.354 3.479 3.741
Homes 2.878 3.024 3.128
Dones 476 455 613
Assalariats 2.579 1.997 2.404
Fixos 1.859 1.585 1.869
Eventuals 720 412 535
No assalariats 775 1.482 1.337
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor