Skip to main content

Índex de taules: Hostaleria

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 43.442 42.464 43.526
Nombre d'establiments 47.253 47.235 47.976
Ocupats 229.915 228.421 234.179
Assalariats 182.888 182.882 193.578
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 10.933.458 10.853.559 12.095.446
Altres ingressos 211.211 228.197 212.545
Variació d'existències de productes acabats i en curs 1.357 1.002 6.182
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.475.829 3.500.780 3.822.625
Consum de mercaderies 111.774 110.694 131.316
Treballs fets per altres empreses 213.686 232.441 187.390
Despeses de personal 3.394.959 3.277.533 3.674.676
Despeses en serveis exteriors 2.701.096 2.662.355 2.895.732
Altres despeses (*) 29.831 42.507 38.310
Dotacions per a amortitzacions 501.009 486.440 499.385
Inversió bruta en actius materials 402.310 447.680 405.139
Inversió bruta en actius intangibles 20.564 9.586 25.580
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 10.810.844 10.730.835 11.976.634
Consum intermedi 6.176.925 6.163.135 6.718.356
Valor afegit brut a preus de mercat 4.633.920 4.567.700 5.258.277
Impostos nets de subvencions 84.954 72.953 98.767
Valor afegit brut al cost dels factors 4.548.966 4.494.747 5.159.511
Despeses de personal 3.394.959 3.277.533 3.674.676
Excedent brut d'explotació 1.154.006 1.217.215 1.484.835
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 229.915 228.421 234.179
Homes 114.583 117.106 114.892
Dones 115.332 111.316 119.288
Assalariats 182.888 182.882 193.578
Fixos 129.034 127.763 135.448
Eventuals 53.854 55.119 58.130
No assalariats 47.027 45.539 40.601
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor