Skip to main content

Índex de taules: Comerç engròs productes farmacèutics

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 959 1.068 1.152
Nombre d'establiments 1.121 1.265 1.299
Ocupats 16.535 17.691 17.786
Assalariats 16.211 17.178 17.425
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 8.340.016 8.468.691 8.759.509
Altres ingressos 191.357 168.809 208.277
Variació d'existències de productes acabats i en curs -2.457 -2.194 16.425
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 99.066 112.402 117.247
Consum de mercaderies 5.515.773 5.494.349 5.874.830
Treballs fets per altres empreses 97.258 101.470 48.492
Despeses de personal 1.060.521 1.072.241 1.097.855
Despeses en serveis exteriors 1.185.929 1.273.264 1.285.541
Altres despeses (*) 26.411 21.190 44.010
Dotacions per a amortitzacions 123.514 120.467 124.192
Inversió bruta en actius materials 160.585 168.065 88.421
Inversió bruta en actius intangibles 37.233 25.576 33.965
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 2.914.868 3.038.331 3.059.038
Consum intermedi 1.284.995 1.385.666 1.402.788
Valor afegit brut a preus de mercat 1.629.873 1.652.665 1.656.250
Impostos nets de subvencions 23.068 14.997 16.647
Valor afegit brut al cost dels factors 1.606.805 1.637.667 1.639.603
Despeses de personal 1.060.521 1.072.241 1.097.855
Excedent brut d'explotació 546.283 565.426 541.748
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 16.535 17.691 17.786
Homes 8.919 9.647 9.508
Dones 7.616 8.044 8.278
Assalariats 16.211 17.178 17.425
Fixos 15.614 16.218 16.520
Eventuals 597 961 905
No assalariats 324 512 360
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 8.340.016 8.468.691 8.759.509
Vendes a l'engròs i al detall 8.291.936 8.400.585 8.721.486
Volum de negoci per altres conceptes 48.081 68.106 38.023
Consum de mercaderies 5.515.773 5.494.349 5.874.830
Compres de mercaderies 5.521.028 5.573.449 5.909.737
Variació d'existències de mercaderies 5.255 79.101 34.906
Marge comercial brut 2.776.163 2.906.236 2.846.655
Marge comercial brut sobre vendes (%) 33,5 34,6 32,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor