Skip to main content

Índex de taules: Altres activitats professionals i tècniques

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 11.697 10.688 11.282
Nombre d'establiments 12.164 11.065 11.706
Ocupats 22.642 20.665 22.633
Assalariats 11.798 10.554 13.035
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.167.055 1.236.069 1.292.364
Altres ingressos 86.708 59.376 69.823
Variació d'existències de productes acabats i en curs 639 -12 1.026
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 60.296 89.535 96.098
Consum de mercaderies 24.627 59.952 24.435
Treballs fets per altres empreses 209.212 203.145 204.157
Despeses de personal 388.512 364.668 394.564
Despeses en serveis exteriors 271.742 250.211 274.007
Altres despeses (*) 7.045 4.967 15.065
Dotacions per a amortitzacions 50.998 67.216 51.096
Inversió bruta en actius materials 17.511 19.790 41.231
Inversió bruta en actius intangibles 76.508 33.971 11.764
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 978.592 1.007.488 1.113.947
Consum intermedi 332.038 339.747 370.105
Valor afegit brut a preus de mercat 646.553 667.741 743.842
Impostos nets de subvencions -38.690 -21.554 -14.710
Valor afegit brut al cost dels factors 685.243 689.295 758.552
Despeses de personal 388.512 364.668 394.564
Excedent brut d'explotació 296.731 324.626 363.988
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 22.642 20.665 22.633
Homes 11.644 10.449 11.311
Dones 10.998 10.215 11.322
Assalariats 11.798 10.554 13.035
Fixos 9.615 8.647 11.038
Eventuals 2.183 1.906 1.997
No assalariats 10.845 10.111 9.598
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor