Skip to main content
Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 11.788 11.194 11.614
Nombre d'establiments 12.108 11.308 11.783
Ocupats 18.283 17.231 19.089
Assalariats 8.792 7.669 9.990
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.203.395 1.286.202 1.452.235
Altres ingressos 35.703 45.482 50.824
Variació d'existències de productes acabats i en curs 673 381 -755
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 56.376 141.184 44.211
Consum de mercaderies 32.942 22.993 38.459
Treballs fets per altres empreses 105.922 78.672 45.543
Despeses de personal 396.920 384.238 429.156
Despeses en serveis exteriors 346.748 341.479 463.252
Altres despeses (*) 9.209 12.696 21.943
Dotacions per a amortitzacions 21.370 20.903 29.562
Inversió bruta en actius materials 17.173 20.972 30.798
Inversió bruta en actius intangibles 564 1.284 385
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.100.563 1.230.024 1.417.495
Consum intermedi 403.124 482.663 507.463
Valor afegit brut a preus de mercat 697.439 747.361 910.032
Impostos nets de subvencions 4.686 4.219 4.527
Valor afegit brut al cost dels factors 692.753 743.142 905.505
Despeses de personal 396.920 384.238 429.156
Excedent brut d'explotació 295.833 358.904 476.349
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 18.283 17.231 19.089
Homes 12.275 11.901 12.379
Dones 6.008 5.330 6.710
Assalariats 8.792 7.669 9.990
Fixos 7.872 7.128 9.242
Eventuals 920 541 748
No assalariats 9.491 9.562 9.099
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.203.395 1.286.202 1.452.235
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 32.942 22.993 38.459
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor