Skip to main content

Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió

Índex de taules: Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.182 1.096 1.043
Nombre d'establiments 1.239 1.168 1.117
Ocupats 4.964 5.004 4.442
Assalariats 4.212 4.485 3.930
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.274.653 2.381.568 2.035.924
Altres ingressos 55.902 68.733 65.937
Variació d'existències de productes acabats i en curs -384 -2.411 2.937
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 21.079 20.769 18.075
Consum de mercaderies 1.769.573 1.805.092 1.563.097
Treballs fets per altres empreses 31.414 38.294 3.851
Despeses de personal 177.628 195.723 171.577
Despeses en serveis exteriors 269.962 291.115 279.935
Altres despeses (*) 8.016 7.338 14.488
Dotacions per a amortitzacions 10.796 13.022 10.133
Inversió bruta en actius materials 8.043 8.653 11.180
Inversió bruta en actius intangibles 1.595 3.687 4.106
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 529.073 604.386 536.721
Consum intermedi 291.041 311.884 298.010
Valor afegit brut a preus de mercat 238.031 292.502 238.711
Impostos nets de subvencions 3.709 6.298 1.803
Valor afegit brut al cost dels factors 234.323 286.203 236.907
Despeses de personal 177.628 195.723 171.577
Excedent brut d'explotació 56.694 90.481 65.330
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 4.964 5.004 4.442
Homes 3.379 3.158 2.988
Dones 1.585 1.846 1.454
Assalariats 4.212 4.485 3.930
Fixos 3.899 4.320 3.794
Eventuals 313 165 136
No assalariats 752 519 512
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 2.274.653 2.381.568 2.035.924
Vendes a l'engròs i al detall 2.259.242 2.369.501 2.031.326
Volum de negoci per altres conceptes 15.411 12.067 4.597
Consum de mercaderies 1.769.573 1.805.092 1.563.097
Compres de mercaderies 1.757.920 1.818.062 1.566.397
Variació d'existències de mercaderies -11.654 12.970 3.300
Marge comercial brut 489.669 564.409 468.229
Marge comercial brut sobre vendes (%) 21,7 23,8 23,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor